YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


SOTKAMON KOIRAHARRASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

 1. Yhdistyksen nimi on Sotkamon koiraharrastajat ry ja sen kotipaikka on Sotkamo

 1. Yhdistyksen toiminta käsittää Sotkamon kunnan alueen ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä toimialueellaan.

 1. Yhdistys on Kainuun Kennelpiiri ry:n jäsen ja kuuluu sitä kautta Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een.

 1. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
1.    Tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä järjestäen keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä kokeita ja kilpailuja.
2.    Levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa.
3.    Seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä koskevia aloitteita.
4.    Ylläpitämällä yhteyttä kolmannessa pykälässä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toiminnan puitteissa.

 1. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, perhe-, kunnia- tai ainaisjäseniä. Yhdistyksen vuosijäseneksi pääsee hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Viisitoista (15) vuotta täyttäneellä vuosi-, perhe-, kunnia- tai ainaisjäsenellä on äänioikeus.

Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuosijäsenmaksun viisitoista (15) kertaisena. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen. Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Yhdistyksen jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi, jos hän on jättänyt maksettavaksi erääntyneen vuosimaksun maksamatta ko. vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

 1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä, erottamiseen vaaditaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen päätös. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

 1. Yhdistyksen toimintakausi on 1.4. – 31.3. Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen tilintarkastajille ennen helmikuun ensimmäistä (1.) päivää. Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomus hallitukselle viimeistään helmikuun viidentenätoista (15.) päivänä.

 1. Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun aikana. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokoonkutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi on siitä tehtävä kirjallinen esitys vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kutsut kokoukseen ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai lehdessä ilmoittamalla. Kokouksessa jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki tai nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli ei lippuäänestystä vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

 1. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
·         Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
·         Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
·         Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
·         Esitetään toimintakertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto
·         Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
·         Määrätään jäsenmaksun suuruus tulevalla toimintakaudelle
·         Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varsinaisten- sekä varajäsenten vaali
·         Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
·         Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali
·         Hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat
·         Muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 24 pykälän määräykset

 1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen ja sen toimikuntien jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan. Sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä. Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Varajäsenten toimintakausi on yksi (1) vuosi.

Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, voi varajäsen toimia hänen tilallaan jäljellä olevan toimikauden.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi kuitenkin taloudenhoitajan yksin määrätä kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 1. Hallituksen tehtävä on:
1.    Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
2.    Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset.
3.    Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
4.    Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

 1. Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esiteltävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

 1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen toisiaan vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman on oltava yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 2/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle kokouksen päätöksen mukaan.

 1. Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti